فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

» ۱۳٩۳/۸/۱۸ :: ۱۳٩۳/۸/۱۸
» ۱۳٩۱/۳/٢۳ :: ۱۳٩۱/۳/٢۳
» ۱۳٩۱/۱/۱٦ :: اینجا کربلا....
» ۱۳٩٠/۱٢/٦ :: اندر احوالات حاج علی آقا فریمانی!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٥ :: آقای ضرغامی گند زدید رفت!
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۱ :: سلام...
» ۱۳٩٠/٩/۸ :: ۱۳٩٠/٩/۸
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۳٩٠/٩/٢
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» ۱۳٩٠/٧/٢۸ :: در پس همه روزمرگی ها!
» ۱۳٩٠/٧/٦ :: ای گل رویت بهار عالم آرای همه....
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: مستانه!
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی..
» ۱۳٩٠/٥/٧ :: اللهم انی اسالک ...
» ۱۳٩٠/٤/۱٥ :: لک لبیک...
» ۱۳٩٠/٤/٧ :: مستانه...
» ۱۳٩٠/۳/٢۳ :: ۱۳٩٠/۳/٢۳
» ۱۳٩٠/٢/٢۳ :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
» ۱۳٩٠/۱/٢۸ :: دل من ز غمت فغان بر آورد...
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۳ :: ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم...
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۸ :: جای پر زدن زمین نیست،توی قلب آسمونه...
» ۱۳۸٩/۱٠/٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ۱۳۸٩/٩/٢٠ :: خوب شد که نبودی لیلا!
» ۱۳۸٩/٩/۱٥ :: نوحه سر کن آسمان ، این داغ ، داغ دیگری است !
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: السلام علیک یا انیس النفوس!
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: سنا...روشنایی!
» ۱۳۸٩/۸/٢٠ :: ۱۳۸٩/۸/٢٠
» ۱۳۸٩/۸/٧ :: فقط اومدم واسه اعلام حیات
» ۱۳۸٩/٧/۱٩ :: امیرعلی و خاله!
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: او دانشجو نبود!ولی بود...
» ۱۳۸٩/٦/۱٦ :: بسم الله النور!
» ۱۳۸٩/٦/٦ :: هین کج و راست می روی... خانه به خانه... کو به کو...
» ۱۳۸٩/٥/٢٦ :: به وفای تو که بر تربت حافظ باز آ/ کز جهان می شد و در آرزوی روی تو بود ...
» ۱۳۸٩/٥/۱٧ :: بیده الخیر...
» ۱۳۸٩/٥/٥ :: در ملکوت سکوت...
» ۱۳۸٩/٤/۳ :: !بال هایت را کجا جا گذاشتی؟
» ۱۳۸٩/۳/٢٤ :: ! تا زنده ایم رزمنده ایم
» ۱۳۸٩/۳/۱٦ :: ...یادش بخیر
» ۱۳۸٩/۳/٧ :: یا من یسمی بالغفور الرحیم
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: ...نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
» ۱۳۸٩/٢/٢۱ :: !عنوان ندارد
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: اتوبوس نوشت4
» ۱۳۸٩/٢/٢ :: اگر اشاره کنی کائنات می لرزد
» ۱۳۸٩/۱/٢۳ :: و مرگ شروع دیگری است...
» ۱۳۸٩/۱/۱٤ :: تا اوج...
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٥ :: هر چه آن خسرو کند شیرین بود...!
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٢ :: اتوبوس نوشت 3
» ۱۳۸۸/۱٢/٦ :: دلـ تنگم!
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٩ :: شکند اگر سبویی...
» ۱۳۸۸/۱۱/٢٠ :: امام رضا+22+بهمن+سهمیه!!!
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٠ :: شاه رفت امام آمد!
» ۱۳۸۸/۱۱/٦ :: دارالشفاء...
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۳ :: عنوان ندارد!
» ۱۳۸۸/۱٠/۱۳ :: یا حبیبی یا حسین...
» ۱۳۸۸/٩/٢٧ :: باز محرم رسید...
» ۱۳۸۸/٩/۱٩ :: عنوان ندارد!!زوری که نیست...
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: اتوبوس نوشت 2!!
» ۱۳۸۸/۸/۱٩ :: یا هو!!
» ۱۳۸۸/۸/۱٢ :: رسما عنوان ندارد!!
» ۱۳۸۸/۸/۳ :: اتوبوس نوشت!
» ۱۳۸۸/٧/٢٧ :: هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت...
» ۱۳۸۸/٧/۱٩ :: مارابه آستانت بخوان ای زمزمه بهشت
» ۱۳۸۸/٧/٧ :: راز انار...انار دل!!
» ۱۳۸۸/٧/۱ :: شیخ اصلاحات نامزد شدنتان مبارک!!
» ۱۳۸۸/٦/۱٧ :: این شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
» ۱۳۸۸/٦/۸ :: دلم خیلی پر!!
» ۱۳۸۸/٥/۱٦ :: لبیک ، اللهم لبیک ، لبیک ذی المعارج لبیک
» ۱۳۸۸/٥/٥ :: تابستونه...تابستون
» ۱۳۸۸/٤/۳۱ :: گویند: اقرا...
» ۱۳۸۸/٤/۱٩ :: خدایا خیلی باحالی!!!
» ۱۳۸۸/٤/۱٢ :: سلام ای ساقی مستان...
» ۱۳۸۸/٤/۳ :: این الرجبیون؟!
» ۱۳۸۸/۳/٢۸ :: کاش مردم دو دقیقه فکر کنند!!!
» ۱۳۸۸/۱/۱٦ :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٠ :: خوشا پر کشیدن پرستو شدن...
» ۱۳۸٧/۱٢/۱٢ :: ما معتکفان کوی عشقیم.......
» ۱۳۸٧/۱٢/۱ :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» ۱۳۸٧/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٧/۱۱/۳ :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
» ۱۳۸٧/۱٠/۱٦ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٦
» ۱۳۸٧/۱٠/٩ :: با کاروان کربلا
» ۱۳۸٧/٩/٢٦ :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» ۱۳۸٧/٩/۱٩ :: آرزو و دنیا
» ۱۳۸٧/٩/۸ :: جانا به آبرویت....
» ۱۳۸٧/٩/۱ :: ساز دل
» ۱۳۸٧/۸/۱۸ :: غریب
» ۱۳۸٧/۸/۱٥ :: یه جمله ی فوق العاده
» ۱۳۸٧/۸/٧ :: من و سه شنبه و یه شاعر
» ۱۳۸٧/۸/٢ :: من و کتاب و خواهرم
» ۱۳۸٧/٧/٢٤ :: من و اتوبوس و خدا
» ۱۳۸٧/٧/۱٧ :: ۱۳۸٧/٧/۱٧
» ۱۳۸٧/٧/٩ :: من و یه امید و یه رمضان
» ۱۳۸٧/٦/۳۱ :: من و قدر و رمضان
» ۱۳۸٧/٦/٢٦ :: ۱۳۸٧/٦/٢٦
» ۱۳۸٧/٦/۱٧ :: من و ماه رمضون وکلی خاطره
» ۱۳۸٧/٦/٩ :: من و یه دعا و رمضان
» ۱۳۸٧/٦/٥ :: من و دل و دنیا
» ۱۳۸٧/٦/۱ :: من و نبود برق و عنصر
» ۱۳۸٧/٥/٢٩ :: من و تمام خاطرات بچگی و شیراز
» ۱۳۸٧/٥/٢٦ :: ۱۳۸٧/٥/٢٦